تبلیغات
            ICRF چیست ICRF
برای دسترسی به این سیستم، IERS یک تحقق عملی از این سیستم ارائه می کند. این تحقق عملی تحت عنوان "فریم" و با نام ICRF یا International Celestial Reference Frame شناخته می شود. این فریم شامل مختصات (میل و بعد) مجموعه ای (608 منبع) از منابع رادیویی فراکهکشانی است که توسط تکنیک VLBI به دست می آیند. این مجموعه به سه دسته زیر تقسیم بندی می شود:
1. Defining:
 شامل تعداد زیادی مشاهدات با طول داده طولانی می باشد که برای دستیابی به ثبات کلی در موقغیت فریم از آن استفاده می شود. در واقع این نقاط محورهای ICRS را شامل می شوند.
2. Candidate:
 منابعی که تعداد مشاهدات کم و یا طول مشاهداتی کوچکی دارند.
3. Other:
 شامل منابعی است که دقت کافی برای تعیین موقیت را ندارند.
ITRS
از یکسری از قوانین، استانداردها و مدل هایی تشکیل شده است که به وسیله آن ها می توان مرکز، توجیه و محورهای مورد نیاز برای تعریف یک سیستم مرجع قراردادی زمینی را تعریف نمود. این سیستم همانطور که از نامش بر می آید سیستم ایده آل زمینی می باشد. از جمله قراردادهایی که برای تعریف این سیستم استفاده شده می توان به موارد زیر اشاره نمود :
1. مبدا این سیستم مرکز جرم زمین می باشد.(جرمی که شامل اقیانوس ها و اتمسفر می باشد)
2. واحد طول در این سیستم متر (SI) می باشد.
3. توجیه اولیه آن توسط BIH94 بیان می شود.
4.تغییرات این سیستم با تغییرات پلیت تکتونیک سازگاری دارد.
در اینجا نیز برای قابل استفاده بودن این سیستم یک فریم مرجع متشکل از چندین ایستگاه زمینی معرفی می شود که به آن ITRF  می گویند.
 ITRF
در واقع تحقق عملی ITRS می باشد. در واقع در این حالت موقعیت 3بعدی و بردار سرعت ایستگاه های دائم شبکه ای که تمام کره زمین را تحت پوشش قرار می دهد، توسط روش هایی مانند GPS، VLBI، SLR، LLR و DORIS تعیین شده و در اختیار کاربران قرار می گیرد.