فتوگرامتری برد کوتاه

فتوگرامتری برد کوتاه

|2019-06-24T04:37:39+04:30مارس 2nd, 2019|ردههای صفحه: درباره نقشه برداری UTM|برچسب ها: , , , , , , , , |

به نظر من به طور کلی در خصوص آنالیز تغییر شکل با استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه خیلی حرفه ای برخورد نشده است عموما از اعداد و ارقامی به عنوان دقت اشکارسازی صحبت می شود که تردیدهای بسیار جدی در این خصوص ایجاد می کند.   در صورتی که دقت، تحت تاثیر ابعاد سازه، هندسه